Regulations
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem strony, sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest ICON GRRRL SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Szosa Turecka 22 62-800 Kalisz. Został jej nadany numer NIP 9680979860 oraz REGON 365315382 , określany w dalszej części Regulaminu jako ICON GRRRL.

 

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów odzieżowych marki ICON GRRRL, a w szczególności składania zamówień, a ponadto określa zasady zawierania umów sprzedaży.

3. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

4.Aktualna treść Regulaminu jest dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” widniejącej na stronie internetowej sklepu.

5. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zamówienia złożone po wejściu w życie nowego Regulaminu podlegają nowo wprowadzonym regułom, w przypadku zaś gdy zamówienie zostało złożone przed wprowadzeniem zmian, jego realizacja odbędzie się na poprzednio obowiązujących zasadach.

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

6. Produkty odzieżowe oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu, jego kodu oraz ceny. Informacje te mogą być również uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, dostępne rozmiary bądź kolorystykę, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie ICON GRRRL  uzna za stosowne.

7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów mają charakter wyłącznie przykładowy, zaś ich ewentualne odstępstwo od rzeczywistego wyglądu produktu nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie. Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać informacje polegające na prawdzie, odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy jak również precyzyjne, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

11. Administratorem danych osobowych jest ICON GRRRL  z siedzibą w Kaliszu, Szosa Turecka 22. Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia. Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również  innych odpowiednich aktów prawnych.

13. ICON GRRRL  dokonuje utrwalenia, zabezpieczenia i udostępnienia istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość drukując i wysyłając Klientowi wraz z zamówionymi produktami dowód zakupu.

14. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim, angielskim.

15. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.

16. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz ICON GRRRL  z siedzibą w Kaliszu, Szosa Turecka 22

 

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

17. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto, zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

18. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – przelewem tradycyjnym, przez PayU lub PayPal.

19. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. ICON GRRRL zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

20. Zamówienie może zostać złożone bez potrzeby dokonywania rejestracji. Zamówienia składane są na formularzu opracowanym przez sklep, zaś ich składanie odbywa się poprzez dodanie danego produktu ze wskazaniem jego ilości oraz ewentualnie rozmiaru, do koszyka z zakupami.

21. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może bądź zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kontynuuj”, bądź też dokonać zmiany tak zamawianych produktów jak i swych danych. Po wciśnięciu przycisku „Kontynuuj” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

22. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 21 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną ICON GRRRL w zakresie zakupu produktów wyspecyfikowanych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

23. Po złożeniu zamówienia zostanie wygenerowany pocztą elektroniczną na adres Klienta komunikat o przyjęciu zamówienia bądź też o jego odrzuceniu. ICON GRRRL zastrzega sobie odrzucenie zamówienia bez podania przyczyn.

24. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać wyspecyfikowanie produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy oraz przewidywany czas dostarczenia. Przysłanie potwierdzenia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

25. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia lub za pobraniem, w tym kosztów przesyłki.

26. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej do Klienta na adres wskazany w zamówieniu w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia.

27. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka priorytetowa. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie Poczta Polska.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

28. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny,  i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do  odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient składa oświadczenia poprzez wysłanie e-maila na adres: icongrrrl@gmail.com o odstąpieniu od zawartej umowy i po jego wysłaniu wysyła na adres sklepu produkty, którego umowa dotyczy w stanie nienoszącym śladów użytkowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon lub fakturę)

 

ADRES DO ZWROTU TOWARU:

ICON GRRRL SPÓŁKA CYWILNA

 Szosa Turecka 22

62-800 Kalisz

 (proszę oznaczyć kopertę/ paczkę jako ZWROT)

 

29. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w pkt 28 powyżej, ICON GRRRL zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić środki pieniężne na podany przez Klienta rachunek bankowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

 

REKLAMACJE

30. ICON GRRRL ponosi względem Klienta będącego konsumentem odpowiedzialność za niezgodność sprzedanych produktów z umową sprzedaży, na zasadach opisanych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz w pozostałych, odrębnych przepisach. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją. W tym okresie Klientowi przysługuje prawo reklamacji towaru. Brak potwierdzenia zakupu wyklucza możliwość reklamacji.

31. W stosunku do Klienta nie będącego konsumentem ICON GRRRL ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych kodeksem cywilnym.

32. Reklamacje należy składać pisemnie lub pocztą, na adres: ICON GRRRL SPÓŁKA CYWILNA  Szosa Turecka 22

62-800 Kalisz. Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu oraz produkt objęty reklamacją.

33. ICON GRRRL rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 32 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna, na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu, ICON GRRRL wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

34. W przypadku uwzględnienia reklamacji ICON GRRRL odeśle na swój koszt Klientowi pełnowartościowy produkt (nowy lub naprawiony w sposób zapewniający brak wad), lub też zwróci Klientowi cenę produktu objętego reklamacją.

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

35. Jak mogę dokonać zwrotu i wymiany zakupionego towaru?

Klient prawa ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Warunkiem niezbędnym przyjęcia zwrotu jest:
35.1. Odesłanie produktu nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami na adres :

          ICON GRRRL S.C.

          Szosa Turecka 22

          62-800 Kalisz (proszę oznaczyć kopertę/ paczkę jako ZWROT)

35.2. Załączenie dowodu zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny),
35.3. Wysłanie e-maila na adres: icongrrrl@gmail.com z informacja o zwrocie lub wymianie towaru.

 36.Koszt przesyłki pokrywa Klient. Zwrotu wpłaty dokonywany jest w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Forma zwrotu środków będzie taka sama jak forma dokonanej przez Państwa płatności. Jeżeli zamówienie zostało opłacone za pobraniem lub przelewem pocztowym, prosimy o podanie w e-mailu numeru rachunku bankowego.

 


 

 

Shopping cart

Subotal: 0.00 PLN